• Đối với cộng đồng dân cư: Hoá học xanh giúp nâng cao tính an toàn của sản phẩm, giảm thiểu những gánh nặng về môi trường do ngành công nghiệp gây ra.
  • Đối với các ngành, và cơ sở sản xuất công nghiệp: Thay thế hoặc giảm thiểu việc sử dụng hoá chất có tính độc hại trong sản xuất sẽ giúp sản phẩm tạo ra được đánh giá cao hơn, tiếp cận được những thị trường ở các quốc gia tiên tiến – nơi có những yêu cầu khắt khe về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Việc áp dụng Hoá học xanh kết hợp cùng với những sáng kiến về tiết kiệm tài nguyên, năng lượng có thể giúp giảm thiểu chi phí sản xuất.
  • Đối với các cơ quan chính phủ: Việc áp dụng Hoá học xanh có thể giúp giảm thiểu kiểm soát đối với những cơ sở, ngành công nghiệp đang áp dụng Hoá học xanh, qua đó giúp các cơ quan chính phủ có thể tập trung vào những ưu tiên khác cấp thiết hơn về bảo vệ môi trường.